Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.dreambus.frl.

Door deze website te bezoeken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Tot standkoming
De informatie op www.dreambus.frl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Dreambus.frl. De uitvoering van en het onderhoud aan www.dreambus.frl wordt gedaan door Dreambus.frl. Dreambus.frl besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.dreambus.frl.

Aansprakelijkheid
Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Dreambus.frl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.dreambus.frl.

Links
Het is mogelijk dat via de internetsite van www.dreambus.frl toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Dreambus.frl kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op www.dreambus.frl, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan Dreambus.frl, haar klanten of eventuele licentiegevers. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dreambus.frl, haar klanten of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

whatsapp