Verhuurvoorwaarden

Je leest onze verhuurvoorwaarden in onderstaande paragraaf of download ze eenvoudig via onderstaande knop. 

Download verhuurvoorwaarden Dreambus

1. Algemeen
a. Het huren van een camper kan alleen persoonlijk door de huurder worden overeengekomen.
b. Als huurder wordt aangemerkt degene die de huurovereenkomst ondertekent. Dit is tevens de persoon die geautoriseerd is tot het besturen van de gehuurde camper. Hier kan een tweede bestuurder op verzoek aan toegevoegd worden.
c. De minimale leeftijd om te huren en de camper te besturen is 23 jaar en de huurder/bestuurder moet minimaal 3 jaar in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs.
d. Bij het ophalen van de camper dient de huurder en eventuele extra bestuurder zich te legitimeren met een geldig Nederlands rijbewijs
e. Alleen de met naam in de huurovereenkomst genoemde bestuurders mogen na het inleveren van een kopie rijbewijs de camper besturen.
f. Het door de huurder ingevulde reserveringsformulier wordt geacht één geheel te vormen met het door de huurder te ondertekenen huurcontract en de algemene voorwaarden. Schade ontstaan als gevolg van een onjuiste opgave of onjuiste voorstelling van zaken door de huurder komen geheel voor rekening van de huurder.
g. Dreambus is te allen tijde gerechtigd huurders te weigeren, zonder opgaaf van reden.
h. Het is verboden om te roken in de camper.
i. Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen in de camper.
j. Gezien de hoogte van de campers, is het verboden om met de campers de parkeergarages in te gaan.
k. Het is niet toegestaan de camper te laten wassen in een automatische wasstraat of af te spuiten met een hoge druk.
l. De camper mag alleen gebruikt worden op verharde wegen en in de landen vermeld op de groene kaart. Dreambus houdt zich het recht voor bepaalde risicogebieden uit te sluiten.
m. Het is niet toegestaan om met de campers naar evenementen en/of festivals te gaan.
n. Parkeren van eigen vervoer is mogelijk op ons afgesloten terrein, op eigen risico.
o. Om schade aan de camper te voorkomen is het niet toegestaan om op de camper te staan/zitten/hangen, op de bumpers te staan en aan de deuren te hangen.
p. Huurder is er zich van bewust dat het voertuig een klassieker betreft met alle charmes, maar ook met zijn beperkingen.

2. Boeking
a. De boeking is definitief na schriftelijke toezegging en een bevestigingsmail van Dreambus.

b. Door middel van deze toezegging verklaart de huurder akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Dreambus en daarvan een exemplaar te hebben ontvangen al dan niet te hebben gedownload via de website www.dreambus.nl.

3. Betaling
a. De huurder verplicht zich tot betaling van de totale huursom, conform de aan hem toegezonden of overhandigde factuur.
b. De betaling van de huursom dient als volgt plaats te vinden:

– Uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de huurperiode betaling van de totale huur- en waarborgsom per iDeal of via bankrekeningnummer NL 66 RABO 0117228702 t.n.v. Dreambus o.v.v. factuurnummer en debiteurnummer.
– Indien de huurovereenkomst tot stand komt binnen 2 weken voor de vertrekdatum, dient de huurder de huursom per direct te betalen.

c. Dreambus dient voor vertrek over de waarborgsom van € 1000,- te beschikken.
d. Op het moment dat de camper in dezelfde staat wordt ingeleverd, als waarin deze is meegenomen, dan wordt de borg binnen uiterlijk 5 werkdagen teruggestort. Bij geconstateerde afwijkingen wordt de borg na eventuele aftrek van kosten en vergoedingen zo snel mogelijk na terugkomst teruggestort op het rekeningnummer van de huurder.
e. Indien de huurder nalatig is in zijn betalingen, kan Dreambus besluiten de vordering over te dragen aan een incassobureau. De daaruit vloeiende kosten komen in het geheel voor rekening van de huurder.
f. Dreambus behoudt zich te allen tijde het recht voor om de huurovereenkomst te beëindigen, zonder tussenkomst van de rechter en zonder opgave van redenen.

4. Annulering
a. De huurder dient digitaal per e-mail te annuleren. De datum van ontvangst bericht geldt als annuleringsdatum.
b. Bij annulering is de huurder verschuldigd:

- tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom
- vanaf 6 tot 3 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom
- vanaf 3 weken tot aanvang van de huurperiode: 75% van de huursom
- vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode: 100% van de huursom

c. Het eerder terugbrengen van de camper geeft geen recht op restitutie van een deel van de betaalde huur. Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.

5. Verplichtingen verhuurder
Dreambus is verplicht de camper als volgt ter beschikking te stellen:

a. Voorzien van een geldige APK-keuring.
b. In goede staat en compleet met inventaris, conform inventarislijst, en toebehoren.
c. Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en APK- keuringsrapport.
d. Met uitgebreide instructie vooraf voor het gebruik van de camper.
e. Met veiligheidspakket: brandblusser, gevarendriehoek en veiligheidsvesten.

6. Verplichtingen huurder
De huurder is verplicht:

a. De verschuldigde huursom uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de huurperiode te voldoen.
b. De verschuldigde waarborgsom uiterlijk voor het ingaan van de huurperiode te voldoen.
c. De camper en inventaris zorgvuldig, overeenkomstig de bestemming te gebruiken en geen veranderingen aan te brengen.
d. De instructies van Dreambus op te volgen.
e. De camper niet aan derden in gebruik te geven of te verhuren.
f. Tijdens de huurperiode zorg te dragen voor vanzelfsprekende zaken, zoals een juist oliepeil, goede bandenspanning en juiste brandstof e.d. Indien er motorschade is ten gevolge van bijvoorbeeld een te laag oliepeil of het tanken van de verkeerde brandstof, zijn de kosten van de schades die hieruit voortvloeien voor rekening van de huurder.
g. De huurder dient de camper te gebruiken en te onderhouden conform de gebruikershandleiding. Indien bij schade blijkt dat de huurder niet conform de gebruikershandleiding heeft gehandeld, is de huurder aansprakelijk voor de daarvoor ontstane schade.
h. De huurder krijgt de camper met volle tank mee en dient de camper bij terugkomst bij de het naastgelegen pompstation Tamoil (de Bolder 75 te Drachten) van onze vestigingslocatie af te tanken met uitsluitend EURO98 benzine.

7. Tekortkoming
a. Komt een van de partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het huurcontract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat is alleen anders als de tekortkoming van zo’n bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is. Tevens bestaat aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan de ander kan worden toegerekend.
b. Indien Dreambus niet in staat zal zijn de camper aan de huurder ter beschikking te stellen wegens overmacht, heeft Dreambus het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. De huurder vrijwaart Dreambus voor alle aanspraken of schadevergoedingen. De gedane betalingen van de huursom en waarborgsom worden gerestitueerd.
c. Brengt de huurder de camper later terug dan overeengekomen, dan heeft Dreambus recht op vergoeding van de huurder van de huursom per dag, vermeerderd met een boete van € 100,- per dag dat de camper te laat binnen komt en vergoeding van verdere schade.

8. Kosten
a. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper zoals brandstof, olie, reparatie banden, leges, boetes en gerechtskosten komen voor rekening van de huurder.
b. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van Dreambus.
c. De huurder moet voor het oplossen van mechanische defecten altijd contact opnemen met Dreambus, via telefoonnummer 0512 – 232 191 of 06 - 13 32 45 37. Indien de huurder zelf defecten en/of gebreken, reparaties laat herstellen zonder toestemming van Dreambus, leidt dit nooit tot vergoeding van de gemaakte kosten.
d. Indien de huurder akkoord heeft gekregen van Dreambus voor de reparatiekosten, worden deze alleen vergoed na overlegging van originele gespecificeerde nota’s en na overlegging van de vervangen defecte onderdelen.
e. Door de huurder op eigen initiatief, zonder toestemming van de verhuurder, herstelde gebreken of reparaties, worden niet door de verhuurder vergoed.
f. Eventuele kosten gemaakt door de huurder in geval van pech of reparatie onderweg, zoals taxi-, hotel- of telefoonkosten zijn niet te verhalen op Dreambus. Hiervoor dient de huurder zelf een reisverzekering af te sluiten.
g. Indien de huurder door pech of om een reparatie te laten uitvoeren langer op een bepaalde plaats moet blijven dan gewenst, is Dreambus niet aansprakelijk voor de niet genoten vakantiedagen of andere kosten. Hiervoor dient u zelf een reisverzekering af te sluiten.
h. Indien na terugbetaling van de borg blijkt dat de huurder tijdens de huurperiode een verkeersovertreding heeft begaan en daarvoor een boete moet betalen, dan stuurt Dreambus een factuur overeenkomstig de boete vermeerderd met € 20,- administratiekosten. Deze rekening moet binnen 2 weken betaald worden.

9. Schade
a. Bij elke schade door verlies, diefstal, inbeslagname en/of beschadiging van de camper, inventaris en toebehoren, treedt de huurder z.s.m. in overleg met Dreambus. De huurder houdt zich te allen tijde aan de instructies van de verhuurder.
b. De huurder is verplicht het Bearlock versnellingsbakslot te gebruiken bij het verlaten van de camper. Bij diefstal van de camper in combinatie van het niet kunnen overhandigen van de Bearlock sleutel, wordt de huurder volledig aansprakelijk gesteld voor de vervangingswaarde van de camper.
c. De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en daarmee verband houdende sleep- en transportkosten, tenzij deze gedekt zijn door de lopende verzekering van de camper of uw reisverzekering.
d. Schade en kosten ten gevolge van verwijtbaar of nalatig handelen door de huurder, vallen te allen tijde onder de aansprakelijkheid van de huurder en de kosten hiervan zullen ook verhaald worden op de huurder.
e. Indien in beslagname plaatsvindt door een overheid, voor welke reden dan ook, is de huurder verplicht tot vergoeding van de volledige geleden materiële schade aan Dreambus. De door Dreambus te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder.
f. Het eigen risico bedraagt € 1000,- per schade en kan eventueel worden verlaagd naar € 250,- tegen een eenmalige betaling van € 60,- vooraf.
g. Indien blijkt dat het eigen risico niet toereikend is voor de betaling van schade, kosten, vervanging van inventaris en eventuele schades aan de inventaris tijdens de huurperiode, welke buiten de verzekering vallen, wordt het resterende bedrag in rekening van de huurder gebracht, tenzij deze schade niet aan de huurder aan te rekenen is.
h. Dreambus kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke of materiële schade en/of kosten van de huurder en/of diens reisgezelschap en/of derden, ontstaan door het gebruik van de camper, technische mankementen en/of aanrijdingschade.
i. Alle schades die buiten de verzekering vallen, zullen door Dreambus getaxeerd worden, rekening houdend met de dagwaarde en reparatiekosten. Deze taxatie is bindend.
j. De huurder noteert bij schade zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventueel betrokken voertuigen (maatschappij, polisnummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. De huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen.
k. De huurder verplicht zich van het voorval een rapport/proces-verbaal op te laten maken door de plaatselijke autoriteiten.

10. Verzekering
a. De campers zijn WA Allrisk verzekerd, inclusief inzittenden verzekering.
b. Binnen Nederland is een reisverzekering niet verplicht, maar wel aan te raden.
c. Als pechhulp onnodig en zonder toestemming van Dreambus wordt ingeschakeld, zijn de kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de huurder.
d. Dreambus is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die door onze verzekering niet gedekt is.

11. Schoonmaken
a. De camper wordt aan de huurder als volgt meegegeven:

– Buitenzijde en binnenzijde schoon
– Volle brandstoftank

b. De camper dient door de huurder in “normaal gebruikte staat” te worden teruggebracht. Indien dit niet het geval is gelden de volgende kosten:

– Buitenzijde abnormaal vuil (dit ter beoordeling van de verhuurder) € 50,-
– Binnenzijde niet schoon € 50,-
– Bekleding niet schoon € 60,-
– rookvrij/geurvrij maken € 100,-

c. Indien bij inname blijkt dat er onderdelen van de inventaris niet aanwezig zijn, worden de vervangingskosten in rekening gebracht.
d. De vervangingskosten c.q. schoonmaakkosten, worden in mindering gebracht op de terug te betalen waarborgsom.

whatsapp